Polskie organizacje zrzeszające tłumaczy

 

W Polsce działa kilka stowarzyszeń i organizacji zawodowych zrzeszających profesjonalnych tłumaczy różnych języków.

Najstarszym z nich jest Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, prowadzące działalność od roku 1981. Podstawowym celem stowarzyszenia jest „ochrona praw zawodowych tłumaczy oraz działanie na rzecz wysokich standardów na runku tłumaczeniowym, jakości tłumaczeń, zasad etyki zawodowej i ochrony własności intelektualnej”.  Stowarzyszenia skupia tłumaczy różnych grup – pisemnych, ustnych, konferencyjnych oraz literackich.

Tłumacze zrzeszeni w Stowarzyszeniu Tłumaczy Polskich dzielą się na członków rzeczywistych, kandydatów, członków wspierających oraz członków honorowych.

Członkiem rzeczywistym lub kandydatem może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec, w tym osoba zamieszkała za granicami Polski, która uzyskała rekomendację dwóch członków rzeczywistych Stowarzyszenia, udokumentowała swój dorobek tłumacza według wytycznych organizacji oraz która została formalnie przyjęta przez specjalną komisję do grona członków Stowarzyszenia. Członków kandydatów powołuje się na okres dwóch lat.

Członkiem kandydatem może zostać osoba o dorobku tłumaczeniowym zbyt małym do uzyskania statusu członka rzeczywistego. Może to być na przykład absolwent studiów tłumaczeniowych, którego umiejętności Komisja Kwalifikacyjna STP uzna za wystarczające. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie pisemnej deklaracji, w której określone zostaną rodzaj i wysokość świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. Członkiem honorowym zaś może zostać osoba, która wybitnie zasłużyła się dla środowiska tłumaczy w Polsce.

Członkostwo w Stowarzyszeniu Tłumaczy Polskich jest płatne. W roku 2017 składka wynosi 300 złotych.

Udział w Stowarzyszeniu umożliwia dostęp do pełnej zawartości strony internetowej organizacji, w tym do materiałów szkoleniowych Stowarzyszenia, daje możliwość uzyskania upustów przy udziale w szkoleniach organizowanych przez organizację, zniżek na zakup książek i słowników oraz oczywiście umożliwia publikację danych tłumacza na dostępnej w Internecie liście członków Stowarzyszenia.

Inną organizacją zrzeszającą tłumaczy jest Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, które powstało jako Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych w roku 1990.

Celem tej organizacji jest pogłębianie i szerzenie wiedzy w zakresie sztuki przekładu, ochrona praw autorskich oraz szeroko rozumiane reprezentowanie interesów tłumaczy w Polsce.

Większość członków TEPISU stanowią tłumacze przysięgli. Towarzystwo organizuje szkolenia i spotkania warsztatowe zawodowych tłumaczy przysięgłych oraz specjalistycznych, Repetytoria dla tłumaczy przysięgłych, które odbywają się nie tylko w Warszawie, będącej siedzibą Towarzystwa, ale również w innych większych miastach Polski.

Osoby zrzeszone w Towarzystwie moją mieć status: członków nadzwyczajnych, zwyczajnych. członków ekspertów, członków wspierających oraz członków honorowych. Członkiem nadzwyczajnym może zostać tłumacz przysięgły lub specjalistyczny, który ukończył studia wyższe oraz posiada co najmniej 3-letnią praktykę zawodową. Członkiem zwyczajnym może zostać członek nadzwyczajny posiadający 10-letnią praktykę tłumaczeniową. Członkiem ekspertem może być osoba wyróżniająca się kwalifikacjami wśród członków zwyczajnych. Członek wspierający to osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała wsparcie finansowe na rzecz organizacji, a członkiem honorowym może stać się osoba, która szczególnie zasłużyła się dla Towarzystwa.

Towarzystwo TEPIS wydaje „Biuletyn TEPIS”, w którym porusza zagadnienia dotyczące sytuacji zawodowej tłumaczy, bieżących zmian prawnych dotyczących zawodu tłumacza, a także publikuje inne artykuły związane ze środowiskiem tłumaczy, materiały pokonferencyjne czy artykuły dotyczące sztuki przekładu.

Członkowie TEPISU otrzymują dostęp do pełnej wersji strony internetowej Towarzystwa, na której, oprócz pełnej wersji „Biuletynu TEPIS” znajdują się również wybory specjalistycznych tekstów paralelnych w różnych językach czy materiały pokonferencyjne.

Członkostwo w Towarzystwie jest płatne, a wysokość składki członkowskiej wynosi  180 zł. Składka jest płatna w dwóch ratach po 90 zł za każde półrocze.

Oprócz wskazanych Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, w Polsce działają jeszcze inne organizację zrzeszające tłumaczy. Jedna z nich jest Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy integrujące tłumaczy z regionu bałtyckiego.  Organizacja ta zrzesza tłumaczy dokonujących przekładu z 17 języków. Mimo tego, że Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy nie ma zasięgu ogólnopolskiego, przewiduje współpracę z tłumaczami działającymi na terenie całego kraju. Stowarzyszenie współpracuje również z innymi organizacjami krajowymi– Polskim Towarzystwem Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz Stowarzyszeniem Tłumaczy Polskich.

Członkiem Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy może zostać każdy czynny zawodowo tłumacz przysięgły. Warunkiem uczestnictwa jest zobowiązanie się do przestrzegania zapisów Statutu oraz Karty Członka. Tłumacze zrzeszeni w BST mają obowiązek przestrzegania etyki zawodowej tłumacza, jak również stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Inną organizacją skupiającą tłumaczy jest Stowarzyszenie Tłumaczy Audiowizualnych powołane do życia w roku 2007. Organizacja ta zrzesza tłumaczy zajmujących się przekładami list dialogowych do filmów, napisów czy dubbingów. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz podniesienia jakości przekładów audiowizualnych w Polsce. W tym celu członkowie organizacji współpracują w mediami, jak również innymi stowarzyszeniami mającymi na celu podniesienie jakości wykonywanych tłumaczeń. Stowarzyszenie Tłumaczy Audiowizualnych organizuje również warsztaty i szkolenia mające na celu doskonalenie wiedzy z zakresu tłumaczeń audiowizualnych.

Działalność każdej ze wskazanych organizacji sprzyja niewątpliwie podwyższaniu jakości usług tłumaczeniowych w Polsce, co jest tym bardziej potrzebne w obliczu powszechnego minimalizowania kosztów tłumaczeń  i powszechnego zaniżania prestiżu zawodu tłumacza. Oprócz wymiernych korzyści z uczestnictwa w stowarzyszeniach, takich jak choćby możliwość uczestnictwa w tańszych szkoleniach czy warsztatach, członkostwo daje tłumaczom możliwość integracji ze środowiskiem innych tłumaczy, jak również wymiany doświadczeń, o co coraz trudniej jest przecież w zawodzie, który większość tłumaczy wykonuje w ramach działalności freelancerskiej.

Istnieje jeszcze szereg innych organizacji oraz stowarzyszeń skupiających tłumaczy z podziałem na  dziedziny w których się oni specjalizują, do najbardziej popularnych należą min:

Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury

Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych

Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń

Polskie Stowarzyszenie Wydawców Książek

 

Linki do stron internetowych polskich organizacji zrzeszających tłumaczy:

Strona internetowa Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich: http://www.stp.org.pl/

Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń http://www.psbt.org.pl/

Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych http://pstk.org.pl/

Polskie Stowarzyszenie Wydawców Książek http://www.ptwk.pl/

 

Artykuły o podobnej treści :
Rozliczenia tłumacza przysięgłego z wymiarem sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej

Stawki tłumaczy przysięgłych dla wymiaru sprawiedliwości i organów administracji publicznej

 

Rodzina języków germańskich, czyli: niemiecki, niderlandzki, angielski, duński, norweski, szwedzki oraz islandzki

 

Prawie wszystkie języki europejskie należą do wielkiej rodziny indoeuropejskiej. Termin „indoeuropejski” oznacza, że języki te pochodzą z wielkiego obszaru geograficznego obejmującego Europę i Indie. Jednym z nielicznych wyjątków jest język węgierski – to dlatego jest on zupełnie niepodobny do innych znanych nam języków.

Większość języków Europy podzielić można na trzy rodziny: języki germańskie, romańskie i słowiańskie.

Rodzina języków germańskich obejmuje m.in. języki: niemiecki, niderlandzki, angielski, duński, norweski, szwedzki, islandzki i jidysz. Charakterystyczne dla tej grupy są znaki fonologiczne. Różnice w systemie fonetycznym odróżniają więc ten język od innych. Istnieje około 15 języków germańskich. Są one językami ojczystymi dla 500 milionów ludzi na całym świecie. Dokładną liczbę poszczególnych języków jest trudno określić. Często nie jest jasne czy chodzi o niezależne języki czy tylko o ich dialekty. Najbardziej znaczącym językiem germańskim jest język angielski, mający na całym świecie prawie 350 milionów rodzimych użytkowników. Po nim jest język niemiecki i niderlandzki. Języki germańskie dzieli się następnie na grupy ujęte w poniższej klasyfikacji:

 

KLASYFIKACJA JĘZYKÓW GERMAŃSKICH

 • wschodniogermańskie
  • gocki
  • burgundzki
  • lombardzki
  • wandalski
  • język Skirów
 • zachodniogermańskie
 • anglo-fryzyjskie
 • staroangielski
 • angielski
 • scots
 • pidgin English
 • fryzyjski
 • kontynentalne
  • starosaksoński
   • dolnoniemiecki(nowo-dolno-niemiecki)
   • niderlandzki
   • afrikaans
  • staro-wysoko-niemiecki
   • niemiecki
   • jidysz
   • luksemburski
   • pensylwański
   • rypuaryjski
   • wilamowski
  • skandynawskie(północnogermańskie, nordyckie)
   • staronordyjski
    • zachodnie
     • islandzki
     • farerski
     • norn
     • norweski
    • wschodnie
     • duński
     • szwedzki

PORÓWNANIE JĘZYKÓW GERMAŃSKICH

 

ANGIELSKI NIEMIECKI AFRIKAANS NIDERLANDZKI SZWEDZKI DUŃSKI WILAMOWSKI
Apple Apfel Appel Appel Äpple Æble Opuł
Board Brett Bord Bord Bräde Bræt Brut
Beech Buche Beuk Beuk Bok Bøg Bihia
Book Buch Boek Boek Bok Bog Büh
Brown Braun Bruin Bruin Brun Brun Broün
Day Tag Dag Dag Dag Dag Tog
Dead Tot Dood Dood Död Død Tut
Enough Genug Genoeg Genoeg Nog Nok Gynüg
Finger Finger Vinger Vinger Finger Finger Fyngier
Give Geben Gee Geven Giva / Ge Give Gon
Glass Glas Glas Glas Glas Glas Głoz
Gold Gold Goud Goud Guld Guld Gułd
Hand Hand Hand Hand Hand Hånd Hond
Head Haupt/ Kopf Hoof / Kop Hoofd/ Kop Huvud Hoved Hiöet
High Hoch Hoog Hoog Hög Høj Hüh
Home Heim Heim / Tuis Heim / thuis Hem Hjem Hom
Hook Haken Haak Haak Hake/ Krok Hage/ Krog Hok
House Haus Huis Huis Hus Hus Hoüz
Many Manch Menige Menige Många Mange Miöehia
Moon Mond Maan Maan Måne Måne Mönd
Night Nacht Nag Nacht Natt Nat Noht
No Nein Nee Nee(n) Nej Nej Na/Ny
Old Alt Oud Oud Gammal (ale: äldre, äldst) Gammel (ale: ældre, ældst) Ołd
One Eins Een Een En En An
Ounce Unze Ons Ons Uns Unse Yns
Snow Schnee Sneeu Sneeuw Snö Sne Śnej
Stone Stein Steen Steen Sten Sten Śtan
That Das Dit Dat, Die Det Det Dos
Two/Twain Zwei/ Zwo/ Zwan Twee Twee Två To Cwe
Who Wer Wie Wie Vem Hvem Wor
Worm Wurm Wurm Wurm/ Worm Mask/Orm  [1] Orm Wüm

 

Czytaj również:

Ile jest języków na świecie?

Nauka chińskiego na androida – dziwny wymysł technologii czy trafiony sposób na przyswojenie chińskich znaków?

W dzisiejszych czasach język chiński staje się coraz bardziej modnym językiem. Ludzie uczą się  chińskiego, by zwiększyć swoje szanse na rynku chińskim. Pozytywne relacje biznesowe zwiększają się gdy, osoba nawiązująca kontakt potrafi porozumieć się w języku potencjalnych klientów czy współpracowników. Zresztą lista powodów, dla których warto poznać język chiński, jest znacznie dłużna, a najważniejszym z nich może być świadomość, że językiem tym włada aż 25% populacji świata.

Pomimo krążącego stereotypu wokół tego języka, iż język ten należy do najtrudniejszych języków świata, coraz więcej ludzi podejmuje próbę jego nauki. Chcielibyśmy obalić ten mit, poprzez przedstawienie kilka faktów. Nauka chińskiego wymaga innych metod nauczania aniżeli metod stosowanych przy nauce języków europejskich. Gramatyka w tym języku jest znacznie łatwiejsza, przede wszystkim nie zawiera czasów, nie ma też odmian przez przypadki ani rodzajów. Największą trudnością jest opanowanie znaków, których jest kilkanaście tysięcy oraz opanowanie poszczególnych czterech tonów wymowy, w zależności od których każde słowo może mieć inne znaczenie.

Ideą większości programów do nauki chińskiego, dostępnych na androida jest przede wszystkim nauka chińskich znaków, gdyż po opanowaniu tej umiejętności jesteśmy już na dobrej drodze do posługiwania się chińskim na piśmie. Program oparty jest na pozyskania umiejętności pisowni znaków chińskich. Podczas rysowania każdego znaku użytkownik poznaje znaczenie danego elementu i ma możliwość wzrokowego przyswojenia sobie danego słowa. W programie jest też możliwość zapisu w języku pinyin (czyli potocznie zapisywanie wymowy z użyciem liter systemu rzymskiego plus tonów), nagrywania chińskich tonów oraz automatycznego przeglądu postępów w nauce poprzez krótkie testy sprawdzające. Ćwiczenia zamieszczone w tego typu programach tworzone są na podstawie podręczników do nauki języka chińskiego.

Poniżej przedstawiamy listę pomocy naukowych do ściągnięcia na telefon, pomocnych przy nauce chińskiego:

Programy uczące pisania znaków:

Hanlexon www.hanlexon.com

Skritter www.skritter.com

Słowniki zawierające kilka tysięcy terminów

Pleco www.pleco.pl

Hanping www.hanpingchinese.com

Yellowbridge  www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php

 

I na koniec, program do nauki słówek:

Memrise www.memrise.com

 

Ucząc się języka, warto też zaznajomić się „żywym językiem”, na przykład poprzez słuchanie chińskich dialogów. Przykłady takich materiałów można znaleźć na przykład tutaj:

 

Przeczytaj również inne ciekawostki o języku chińskim:

Ciekawostki o piśmie chińskim

Język chiński – czy opłaca się nauka tego języka?

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaki jest najstarszy język świata ? Hebrajski, perski czy może litewski ?

Dzieje języków wraz z upływem  lat zmieniały się tak samo jak nasza historia i ludzie, którzy ją tworzą. Ewolucja w zakresie języków postępowała stopniowo, tworząc coraz to nowsze odmiany języków, nowe gwary, a ludzie przekazywali je dalszym pokoleniom.

W poniższym artykule skupimy się na kilku językach, które są uznawane  przez naukowców za najstarsze.

 

Hebrajski 

 Język ten wszedł do użytku około 400 roku n.e. Do dnia dzisiejszego zachował się jako liturgiczny język państwa żydowskiego. W XIX i XX wieku hebrajski przeszedł bardzo znaczące zmiany zarówno w pisowni, jak i w wymowie i został oficjalnie uznany za język judaizmu. Współczesny język hebrajski znacząco różni się od swojego starożytnego poprzednika, lecz jego rodzimi użytkownicy, czytając Stary Testament i inne teksty o tematyce religijnej  są w stanie zrozumieć każde słowo. Alfabet hebrajski składa się z 22 liter, które tworzą wyłącznie spółgłoski. Pięć głosek ma formy końcowe (sofit), czyli zmieniające wygląd, gdy znajdują się na końcu wyrazu:

 

Podstawowe zwroty

תודה – dziękuję – TODA

תודהרבה – dziękuję bardzo (dosłownie: dzięki wielkie) – TODA RABA

אניאוהבאותך – ja kocham ciebie  – ANI OHEW OTACH

תןלי, בבקשה – daj mi, proszę (do mężczyzny) – TEN LI, BEWAKASZA

בוקרטוב – dobry ranek (dzień dobry rano) – BOKER TOW

צחריםטובים – południe dobre (dzień dobry w południe) – COCHORAJIM TOWIM
ערבטוב – wieczór dobry (dobry wieczór) – EREW TOW

לילהטוב – noc dobra (czyli dobranoc) – LAJLA TOW

 

Tamilski

Należy do najważniejszych języków wśród drawidyjskiej rodziny językowej. Najstarsze zapisy tamilskiego sięgają III stulecia przed Chrystusem. W mowie język ten jest wciąż żywy jako oficjalny język stosowany jest w indyjskim stanie Tamilnadu oraz na Sri Lance i Singapurze. Tamilski zajmuje obecnie dwudzieste miejsce na świecie pod względem liczby użytkowników.

 

Podstawowe zwroty

Witam   –   Hello. 
Dziękujęstuh-tee.
Jak się nazywasz? – oyaaghenamamokka’da?
Nazywam się… – maaghenama…
Proszę – karuna kara.
Tak – owu. 
Nie – naeh.
Przepraszam – sama venna.
Ile to kosztuje?  – ehekkakeeyada?
Gdzie jest..? – ….koheda?

Litewski

Początki jego istnienia datowane są na VII wiek n.e., kiedy to funkcjonował wyłącznie jako język mówiony. Pierwsze zapiski w języku litewskim pojawiły się dopiero w XVI wieku. Jak głosi stare przysłowie: „Jeśli chcecie posłuchać jak mówili kiedyś wszyscy Europejczycy, pojedźcie na Litwę i posłuchajcie litewskiego rolnika” i jest w tym wiele prawdy, bowiem litewski na przestrzeni lat praktycznie nie zmienił się pod względem fonetycznym, wprowadził jedynie kilka dialektów, które jednak są zrozumiałe dla osób biegle posługującym się tym językiem.

Obecnie językiem litewskim mówi około 4 milionów osób. Oprócz mieszkańców Litwy, językiem tym posługują się również Litwini mieszkający na zachodzie Białorusi i w północno-wschodniej Polsce,jak również na terenie Rosji, na Łotwie oraz emigranci w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Niemczech.

Podstawowe zwroty

Jak się masz?Kaip tu gyveni?
Dobrze, dziękuję – Ačū, gerai.
Jak się nazywasz?Kaipjūsųvardas?
Nazywam się…  Mano vardasyra…
Miło cię poznać  – Malonu.
Proszę – Prašau.
Dziękuję – Ačiū.
Nie ma za co – Nera užką.
Tak – Taip.
Nie – Ne.
Przepraszam – Atsiprašau.
Do widzenia – Sudie.
Czy mówisz po angielsku?Ar jus kalbateangliškai? 

 

Perski

 Zgodnie  z historycznymi zapiskami, język ten ewoluował poprzez trzy etapy rozwoju: staroperski ( VI-IV wieku p.n.e zapisywany wyłącznie pismem klinowym), średnioperski, zwany inaczej Pahlawi (III wiek p.n.e – VIII wieku n.e) oraz nowoperski (od IX wieku n.e., zapisywany pismem arabskim). Obecnie używa się go w Afganistanie oraz w Tadżykistanie.

 

 Podstawowe zwroty

Cześć – Salam

Jak sie masz? – Khoobi (khubi)

Dobrze – Khoob (khub)

Mam się dobrze – Khoobam(khubam)

Co slychac – Chetori (czetori)

Jak leci – Chekaramikoni (chekaramekonni)

Dlaczego – Chera (czera)

Jak – Chijoori (Czidżuri)

co?– Chi? (czi)

Kto – Ki (kii)

Gdzie– Koja (Koja)

Kiedy – Kay – (kaj)

Tak – Areh (Arrreh)

Nie – Nah

Chodz – Bia (Bi-a)

 Dziekuje – Merci (Mersi) Tashakor (taszakor)

 Do widzenia – Khodahafez (Khodahafez)

 

 

Islandzki

Należący do grupy języków germańskich, pozostał właściwie językiem niezmienionym w stosunku do języka Wikingów zasiedlających w IX wieku wyspę. Oczywiście, w miarę upływu czasu, islandzki wzbogacił się o wiele nowych słów.

Najbardziej spokrewnione z językiem islandzkim są dialety zachodnio-norweskie oraz język Wysp Owczych. W dalszej kolejności spokrewnienia można wymienić: język duński, szwedzki, angielski, holenderski oraz niemiecki.

PODSTAWOWE ZWROTY

Dzień dobry  Góðan dag(inn)

Cześć  Halló, sjáumst

Ratunku    Hjálp!

Jedzenie       Matur

Pieniądze      Peningar

Karta kredytowa     Kreditkort

Waluta         Gjaldmiđill

Monety        Mynt

Mapa  Kort

Adres Heimilisfang

Jak?   Hvernig?

Ile?    Hve, hversu?

Co?    Hvað?

Kiedy?          Hvenær?

Gdzie?         Hvar?

Kto?   Hver?

Dlaczego? Hversvegna?

Lotnisko Flugvöllur

Bank   Banki

Konsulat Ræðismannsskrifstofa

AmbasadaSendiráð

Szpital         Sjúkrahús

Hotel  Hótel

Stacja benzynowa Bensínstöð

AptekaApótek

Restauracja   Veitingahús

Supermarket Verslun

Taxi / PostójLeigubíll / Leigubílastöð

TelefonSími

Toaleta Snyrting

Ciepły Heitt

 

Macedoński:

Ma podłoże dialektów słowiańskich, na podstawie których święci Cyryl i Metody skodyfikowali język  staro-cerkiewno-słowiański (SCS), który jest językiem najbardziej zbliżonym do dzisiejszego macedońskiego. Pierwsze zapiski w języku macedońskim pojawiły się w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX wieku. Obecnie językiem macedońskim posługuje się około 1,8 milionów ludzi, głównie w Macedonii, gdzie ma status języka urzędowego,jak również emigranci z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, a także Australii.

 

Podstawowe zwroty

Доброутро! [dobro utro!] – dzień dobry! [rano]

 Добарден! [dobar den!] – dzień dobry!

 Добровечер [dobroveczer] – dobry wieczór!

 Добравечер! [dobra veczer!] – dobry wieczór!

 Добраноќ [dobra noć] – dobranoc

 Леканоќ [lekanoć] – dobranoc

 Да [da] – tak

 Не [ne] – nie

 Здраво! [zdravo!] – cześć!

 Чао! [ćzao!] – na razie! [przy pożegnaniu]

 Какоси? [kako si?] – jak leci?

 Одлично [odliczno] – świetnie

 Темолам [te molam] – proszę [cię]

 Извини [izvini] – przepraszam

 Благодарам [blagodaram] – dziękuję

 Какосевикате? [kakosevikate?] – jak się pan/pani nazywa?

 Јассевикам… [jassevikam…] – nazywam się…

 Одкадеси? [od kade si?] – skąd jesteś?

 Јассумод … [jas sum od…] – jestem z…

 

Baskijski 

Potocznie zwany również euskara. Początki jego dziejów nie są znane przez lingwistów, jednakże według historyków, mowa Basków wywodzi się bezpośrednio od mowy neandertalczyków, dowodem na to mają być zapiski z malowideł naskalnych. Obecnie, ze względu na brak pokrewieństwa miedzy językiem basków a jakimkolwiek innym językiem indoeuropejskim, język baskijski definiowany jest jako pierwszy język odosobniony.  Szacuje się, że posługuje się nim obecnie około 714 tysięcy osób. Większość z nich zamieszkuje Kraj Basków w Hiszpanii, zaś pozostała część północną i centralną Nawarrę oraz tak zwany francuski Kraj Basków.

 

PRZYDATNE ZWROTY:

Dzień Dobry  – Egun on

Dobranoc – Gabon

Cześć – Kaixo 

Jak się nazywasz? – – Zein da zureizena?

Prywatne – Pribatuta

Otwarte– Irekita

Zakaz palenia – Debekatuta dago pasatzea

Wejście– Sarrera

Zakaz wchodzenia – Debekatuta dago sartzea

Wyjście– Irteera

Wolne– Hutsik 

Toalety– Komunak

Panie– Emakumeak

Panowie – Gizonezkoak

Adres– helbide

 

 

Fiński

Pierwsze zapiski w języku fińskim datowane są na początek XII wieku. Jest to język klasyfikowany do fińskiej gałęzi języków ugrofińskich. Jest to jeden z nielicznych języków używanych w Europie, który nie należy do rodziny indoeuropejskiej. Język fiński, podobnie jak węgierski i estoński, należy do grupy ugrofińskiej, w skład której wchodzą też języki ludów zamieszkujących Syberię, między innymi język maryjski, mordwiński, komi czy udmurcki. Obecnie język fiński jest obok szwedzkiego językiem urzędowym Finlandii i szacuje się, że ma około 4,5 milionów użytkowników. Charakterystyczne dla fińskiego są słowa, które zawierają w sobie kilkadziesiąt znaków, przykładowo ‘lentokonesuihkuturbiinimoottoriapumekaanikkoaliupseerioppilas’, co oznacza inżynier stażysta specjalizujący się w silnikach odrzutowych samolotów”

PRZYDATNE ZWROTY:

kyllä – tak 
ei – nie
Kiitos. – Dziękuję.
Ole hyvä. / Eipäkestä. – Proszę bardzo. Nie ma za co.
Saanko…? – Proszę (prosząc o coś).
Ole hyvä! / Olkaahyvä! – Proszę (podając coś).
(Hyvää) huomenta! – Dzień dobry! (rano)
(Hyvää) päivää! – Dzień dobry! (po południu)
Näkemiin! – Do widzenia!
(Hyvää) iltaa! – Dobry wieczór!
Hyvääyötä! – Dobranoc!
Hei! / Terve! / Moi! – Cześć! (powitanie)
Heisitten! / Heihei! – Pa!
Näkemiin! – Do zobaczenia!
Anteeksi! – Przepraszam! (np. zaczepiając osobę nieznajomą) 

 

Gruziński

Inaczej zwany kartuliena, sięga swym rodowodem czasów starożytnych. Jego początki datuje się na drugie tysiąclecie przed Chrystusem. Nieodzownym śladem  istnienia języka gruzińskiego są napisy na kamieniu z IV wieku przed Chrystusem, znalezione w regionie Kachelita. Obecnie  jest używany przez około 4,2 milionów osób zamieszkujących Gruzję oraz przez dalsze 2,5 milionów w Turcji, Rosji, Stanach Zjednoczonych i w Europie, jak też przez niewielkie grupy w Iranie. Ciekawostką jest, że w alfabecie gruzińskim  nie wyróżnia się małych i wielkich liter. Mało tego, litery w wyrazie nie są w żaden sposób ze sobą połączone, każdą pisze się osobno. I jakby tego było mało, litery w wersji pisanej odręcznie i  w wersji drukowanej mogą mocno różnić się od siebie.

PODSTAWOWE ZWROTY:

კი [ki] – tak
არა [ara] – nie
მადლობა [madloba] – dziękuję
ინებეთ [inebet] – proszę (podając coś)
შეიძლება [szeidzleba] – proszę (prosząc o coś)
დილამშვიდობისა [dilamszwidobisa] – Dzień dobry! (rano)
ნახვამდის [nachwamdis] – Do widzenia!
საღამომშვიდობის [saghamomszwidobisa] – Dobry wieczór!
ღამემშვიდობისა [ghamemszwidobisa] – Dobranoc!
გამარძობათ [gamardzobat] – Cześć (nieformalne przywitanie)
აბაჰე! [aba he] – Cześć! (nieformalne pożegnanie)
ნაჰვამდის [nachwamdis] – Do zobaczenia!
მებოდიში [me bodiszi] – przepraszam, przykro mi
ბოდიში [bodiszi] – przepraszam (np. zaczepiając kogoś)
უფასო [upaso] – bezpłatny

 

 

 

Irlandzki (irlandzki gaelicki, iryjski):

Historia języka irlandzkiego sięga 2500 lat. Najstarsze zapisy zachowały się na grobowcach w piśmie ogamicznym. Irlandzki należy do indoeuropejskiej grupy celtyckiej. Po licznych przewrotach historycznych irlandzki przestał istnieć jako język pisany, tylko nieliczni mieszkańcy wsi potrafili posługiwać się tym językiem, co było niemile widziane w towarzystwie elity.Dopiero pod koniec XIX i na początku XX wieku język irlandzki wrócił do łask. Powstały pierwsze instytucje zajmujące się jego propagowaniem, takie jak Liga Gaelicka (irl. Conradh na Gaeilge) pod przewodnictwem Douglasa Hyde’a. Od czasu ogłoszenia przez Irlandię niepodległości w 1922 roku rozpoczęto działania mające na celu obronę języka, które są kontynuowane po dzień dzisiejszy.Od roku 1998 irlandzki stał się językiem urzędowym w Irlandii Północnej. Obecnie językiem tym posługuje się około 77 tysięcy osób.

 

 PRZYDATNE ZWROTY:

tak / nie – yes / no

dzień dobry – good morning (rano), good afternoon (po południu)

dobry wieczór – good evening

do widzenia – goodbye

cześć – hi

jak się masz? – how are you?

dobrze – fine, good

źle – not good, bad

dziękuję (bardzo) – thank you (very much)

proszę  – you welcome (nie ma za co)

proszę (prośba) – please

przepraszam – excuse me

ile to kosztuje? – how much?

toaleta – WC, toilet

 

Zobacz także:

 

Podobne artykuły:

Które języki zginą w najbliższej przyszłości ?

Ile jest języków na świecie?

 

 

 

Jakim językiem posługiwać się będąc na wakacjach w Chorwacji ?

Wielu z nas tegoroczny urlop planuje spędzić w Chorwacji. Kraj ten oferuje nam przepiękne krajobrazy, krystalicznie czyste morze, bogactwo niezliczonych zabytków oraz niepowtarzalny klimat.

Niejednokrotnie przed wyjazdem zastanawiamy się w jakim języku będzie nam najłatwiej się porozumieć z miejscowymi, czy ma to być rosyjski – nieco podobny w brzmieniu do chorwackiego, może angielski, a może po prostu polski? A jakby tak  spróbować naszych sił i spróbować porozumieć się po chorwacku ? Wystarczy zaznajomić się z kilkoma podstawowymi słówkami chorwackimi, a proste rozmowy np. w sklepie nie sprawią nam kłopotu.

Szczęściem i niewątpliwie ogromnych ułatwieniem dla nas Polaków jest podobieństwo fonetyczne, tak więc przy minimalnej znajomości kilku słówek możemy poradzić sobie z podstawową komunikacją. Poniżej zamieszczamy kilka zwrotów wraz z tłumaczeniami, po przeczytaniu których z pewnością odniesiecie to samo wrażenie co większość ludzi, iż dużej części znaczenia chorwackich wyrazów można się po prostu domyślić.

Tak – Da

Nie – Ne

Bardzo dobrze – Vrlo dobro

Rozumiem – Razumijem

Nie rozumiem – Ne razumijem

Być może – Možda

Widzę – Vidim

Wiem – Znam

Nie wiem – Ne znam

Prosto – Ravno

W prawo – Udesno

W lewo –Ulijevo

 

Podstawowe zwroty grzecznościowe w języku chorwackim:

Przepraszam – Oprostite! Ispričavam se! Žao mi je.

Proszę – Molim

Proszę (gdy coś podajemy) – Izvoli

Dziękuję – Hvala. Hvala lijepa.

 Jak się Pan / Pani ma – Kako ste? (formalnie)

Jak się masz – Kako si? (nieformalnie)

Mam się dobrze, dziękuję – Dobro sam, hvala.

Która godzina – Koliko je sati?

Jak się nazywasz – Kako se zoveš? (nieformalnie)

Jak się Pan/ Pani nazywa – Kako se zovete? (formalnie)

Nazywam się – Zovem se …

Miło mi – Drago mi je

Skąd jesteś – Odakle si? (nieformalnie)

Skąd Pan/ Pani jest – Odakle ste? (formalnie)

Jestem z… – Ja sam iz..

 

Ale jak to bywa w  życiu, że nie wszystko jest tak proste. Oprócz podobieństw językowych łączących nasze języki, istnieje również cały ogrom pułapek, na które koniecznie trzeba zwrócić uwagę, zwiedzając ten piękny kraj. Często możemy usłyszeć słówko ‘polako’!    Nie jest to wyraz ucieszenia się na widok naszych rodaków, lecz po prostu słowo oznaczające ‘powoli’!

A oto kolejne pułapki językowe:

pravo                     prosto

zahod                    to nie strona świata, a toaleta

droga                    narkotyk

put                         droga

stolica                  krzesło

kat                         piętro

Będąc w sklepie uważajmy na niektóre dania, gdyż ich znaczenie całkowicie odbiega od tego co chcemy mieć na talerzu:

jagoda                     truskawka

bulka                        roślinka podobna do maku

pivnica                     pijalnia piwa

svinski but             szynka

šumska jagoda    poziomka

borovnica             jagoda

grožđze                 winogrona

grah                      fasola

luk                            cebula

morski pas            rekin

kozica                     krewetka

kamenica              ostryga

juha                          zupa

janjetina                 jagnięcina

tjetina                     cielęcina 

Niejednokrotnie kłopoty sprawić mogą również oznaczeniu czasu, dni oraz godzin:

sat                           godzina

godine                   rok

doba                      pora

lipanj                      to nie lipiec, a czerwiec

srpanj                    to nie sierpień, a lipiec

listopad                październik

rok                          termin

jutro                       rano

rano                       wcześnie

kraj                         koniec

Na koniec słówka które nas z pewnością rozbawią:

brak                         małżeństwo

biżuteria                tanie, tandetne ozdoby

zavodnik                uwodziciel

trudna                    kobieta w ciąży

razvodnik              zawód- bileter

vrijedna                  pracowita, dobra

vrijedna žena         wartościowa kobieta

bok                           cześć

pipa                          kran

pedale                    wiosła

udana                      zamężna

majka                      mama

stolac                      krzesło

čaša                         szklanka

Češk                        Czechy

nilski konj               hipopotam

mačka                    kot

košarka                  koszykówka

frajer                       przystojniak

čipka                      koronka

kosa                       włosy

 

Zapraszam do przeczytania innych artykułów związanych z tematyką wpadek językowych:

„Fałszywi przyjaciele” w języku chorwackim

Słowa, których znaczenia nie znajdziecie w polskim słowniku

Letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej

Jak co roku, w dniach od 1 do 28 sierpnia 2017 w Cieszynie odbywać się będzie letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej. Organizatorem tego kursu jest Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.

 

Szkoła skierowana jest do studentów z całego świata, a w programie przewidziano:

 

 

 • kurs języka polskiego,
 • seminarium „Wiedza o Polsce”,
 • program kulturalny,
 • wycieczki,
 • rekreację.

Na początku kursu przewidziany jest test kwalifikacyjny, po którym następuje podział studentów na poszczególne grupy. Na zakończenie kursu studenci zobowiązani są napisać test sprawdzający umiejętności językowe.  Uczestnictwo w kursie językowym i zaliczenie testu jest poświadczone odpowiednim świadectwem. Szkoła przyznaje również punkty kredytowe za udział w kursie.

Kolejnym etapem kursu jest Seminarium „ Wiedza o Polsce” prowadzone w formie wykładów i konwersatoriów.

Zajęcia te odbywać się będą w ramach dwóch  programów: Programu popularnego oraz Programu akademickiego. Uczestnik kursu, w zależności od zainteresowania i ukończonych szkół, będzie mógł sam zadecydować z którego programu skorzysta. Po zakończeniu kursu i zaliczeniu poszczególnych zagadnień,studenci otrzymują świadectwo poświadczające uczestnictwo w nim.

Dla uczestników letniej szkoły języka przewidziano również wiele atrakcji związanych z polską kultura i tradycjami. Studenci będą mieli możliwość nie tylko zwiedzenia Polski i spędzenia niezapomnianych chwil w międzynarodowym towarzystwie, ale będą mieć również wiele okazji do tego, by poznać najwybitniejszych specjalistów z różnych dziedzin, między innymi naukowców, artystów i wykładowców.

Całkowity koszt uczestnictwa w kursie wynosi 855 euro i obejmuje kurs językowy, seminarium „Wiedza o Polsce”, program kulturalny, wycieczki, rekreację na terenie kampusu, zakwaterowanie w dwuosobowym pokoju i wyżywienie w restauracji oraz podręcznik.

Dla studentów posiadających legitymacje ISIC jest możliwość skorzystania z 10% zniżki, warunkiem koniecznym do jej uzyskania jest wcześniejsze przesłanie  skanu dokumentu na adres elektroniczny szkoły.

Wszelkie potrzebne informacje jak również karta zgłoszeniowa zamieszczone są na stronie http://sjikp.us.edu.pl/kursy_k/letnia_szkola_jezyka.php

 

 

Podobne artykuły:

III Międzynarodowa Letnia Szkoła Białorutenistyki

Letnia szkoła języka czeskiego nie tylko dla bohemistów