Polskie organizacje zrzeszające tłumaczy

 

W Polsce działa kilka stowarzyszeń i organizacji zawodowych zrzeszających profesjonalnych tłumaczy różnych języków.

Najstarszym z nich jest Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, prowadzące działalność od roku 1981. Podstawowym celem stowarzyszenia jest „ochrona praw zawodowych tłumaczy oraz działanie na rzecz wysokich standardów na runku tłumaczeniowym, jakości tłumaczeń, zasad etyki zawodowej i ochrony własności intelektualnej”.  Stowarzyszenia skupia tłumaczy różnych grup – pisemnych, ustnych, konferencyjnych oraz literackich.

Tłumacze zrzeszeni w Stowarzyszeniu Tłumaczy Polskich dzielą się na członków rzeczywistych, kandydatów, członków wspierających oraz członków honorowych.

Członkiem rzeczywistym lub kandydatem może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec, w tym osoba zamieszkała za granicami Polski, która uzyskała rekomendację dwóch członków rzeczywistych Stowarzyszenia, udokumentowała swój dorobek tłumacza według wytycznych organizacji oraz która została formalnie przyjęta przez specjalną komisję do grona członków Stowarzyszenia. Członków kandydatów powołuje się na okres dwóch lat.

Członkiem kandydatem może zostać osoba o dorobku tłumaczeniowym zbyt małym do uzyskania statusu członka rzeczywistego. Może to być na przykład absolwent studiów tłumaczeniowych, którego umiejętności Komisja Kwalifikacyjna STP uzna za wystarczające. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie pisemnej deklaracji, w której określone zostaną rodzaj i wysokość świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. Członkiem honorowym zaś może zostać osoba, która wybitnie zasłużyła się dla środowiska tłumaczy w Polsce.

Członkostwo w Stowarzyszeniu Tłumaczy Polskich jest płatne. W roku 2017 składka wynosi 300 złotych.

Udział w Stowarzyszeniu umożliwia dostęp do pełnej zawartości strony internetowej organizacji, w tym do materiałów szkoleniowych Stowarzyszenia, daje możliwość uzyskania upustów przy udziale w szkoleniach organizowanych przez organizację, zniżek na zakup książek i słowników oraz oczywiście umożliwia publikację danych tłumacza na dostępnej w Internecie liście członków Stowarzyszenia.

Inną organizacją zrzeszającą tłumaczy jest Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, które powstało jako Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych w roku 1990.

Celem tej organizacji jest pogłębianie i szerzenie wiedzy w zakresie sztuki przekładu, ochrona praw autorskich oraz szeroko rozumiane reprezentowanie interesów tłumaczy w Polsce.

Większość członków TEPISU stanowią tłumacze przysięgli. Towarzystwo organizuje szkolenia i spotkania warsztatowe zawodowych tłumaczy przysięgłych oraz specjalistycznych, Repetytoria dla tłumaczy przysięgłych, które odbywają się nie tylko w Warszawie, będącej siedzibą Towarzystwa, ale również w innych większych miastach Polski.

Osoby zrzeszone w Towarzystwie moją mieć status: członków nadzwyczajnych, zwyczajnych. członków ekspertów, członków wspierających oraz członków honorowych. Członkiem nadzwyczajnym może zostać tłumacz przysięgły lub specjalistyczny, który ukończył studia wyższe oraz posiada co najmniej 3-letnią praktykę zawodową. Członkiem zwyczajnym może zostać członek nadzwyczajny posiadający 10-letnią praktykę tłumaczeniową. Członkiem ekspertem może być osoba wyróżniająca się kwalifikacjami wśród członków zwyczajnych. Członek wspierający to osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała wsparcie finansowe na rzecz organizacji, a członkiem honorowym może stać się osoba, która szczególnie zasłużyła się dla Towarzystwa.

Towarzystwo TEPIS wydaje „Biuletyn TEPIS”, w którym porusza zagadnienia dotyczące sytuacji zawodowej tłumaczy, bieżących zmian prawnych dotyczących zawodu tłumacza, a także publikuje inne artykuły związane ze środowiskiem tłumaczy, materiały pokonferencyjne czy artykuły dotyczące sztuki przekładu.

Członkowie TEPISU otrzymują dostęp do pełnej wersji strony internetowej Towarzystwa, na której, oprócz pełnej wersji „Biuletynu TEPIS” znajdują się również wybory specjalistycznych tekstów paralelnych w różnych językach czy materiały pokonferencyjne.

Członkostwo w Towarzystwie jest płatne, a wysokość składki członkowskiej wynosi  180 zł. Składka jest płatna w dwóch ratach po 90 zł za każde półrocze.

Oprócz wskazanych Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, w Polsce działają jeszcze inne organizację zrzeszające tłumaczy. Jedna z nich jest Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy integrujące tłumaczy z regionu bałtyckiego.  Organizacja ta zrzesza tłumaczy dokonujących przekładu z 17 języków. Mimo tego, że Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy nie ma zasięgu ogólnopolskiego, przewiduje współpracę z tłumaczami działającymi na terenie całego kraju. Stowarzyszenie współpracuje również z innymi organizacjami krajowymi– Polskim Towarzystwem Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz Stowarzyszeniem Tłumaczy Polskich.

Członkiem Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy może zostać każdy czynny zawodowo tłumacz przysięgły. Warunkiem uczestnictwa jest zobowiązanie się do przestrzegania zapisów Statutu oraz Karty Członka. Tłumacze zrzeszeni w BST mają obowiązek przestrzegania etyki zawodowej tłumacza, jak również stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Inną organizacją skupiającą tłumaczy jest Stowarzyszenie Tłumaczy Audiowizualnych powołane do życia w roku 2007. Organizacja ta zrzesza tłumaczy zajmujących się przekładami list dialogowych do filmów, napisów czy dubbingów. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz podniesienia jakości przekładów audiowizualnych w Polsce. W tym celu członkowie organizacji współpracują w mediami, jak również innymi stowarzyszeniami mającymi na celu podniesienie jakości wykonywanych tłumaczeń. Stowarzyszenie Tłumaczy Audiowizualnych organizuje również warsztaty i szkolenia mające na celu doskonalenie wiedzy z zakresu tłumaczeń audiowizualnych.

Działalność każdej ze wskazanych organizacji sprzyja niewątpliwie podwyższaniu jakości usług tłumaczeniowych w Polsce, co jest tym bardziej potrzebne w obliczu powszechnego minimalizowania kosztów tłumaczeń  i powszechnego zaniżania prestiżu zawodu tłumacza. Oprócz wymiernych korzyści z uczestnictwa w stowarzyszeniach, takich jak choćby możliwość uczestnictwa w tańszych szkoleniach czy warsztatach, członkostwo daje tłumaczom możliwość integracji ze środowiskiem innych tłumaczy, jak również wymiany doświadczeń, o co coraz trudniej jest przecież w zawodzie, który większość tłumaczy wykonuje w ramach działalności freelancerskiej.

Istnieje jeszcze szereg innych organizacji oraz stowarzyszeń skupiających tłumaczy z podziałem na  dziedziny w których się oni specjalizują, do najbardziej popularnych należą min:

Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury

Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych

Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń

Polskie Stowarzyszenie Wydawców Książek

 

Linki do stron internetowych polskich organizacji zrzeszających tłumaczy:

Strona internetowa Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich: http://www.stp.org.pl/

Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń http://www.psbt.org.pl/

Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych http://pstk.org.pl/

Polskie Stowarzyszenie Wydawców Książek http://www.ptwk.pl/

 

Artykuły o podobnej treści :
Rozliczenia tłumacza przysięgłego z wymiarem sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej

Stawki tłumaczy przysięgłych dla wymiaru sprawiedliwości i organów administracji publicznej