Rosnące zapotrzebowanie na tłumaczenia z języka łotewskiego

 

Język łotewski to język, którego korzenie sięgają XVII wieku i który wywarł ogromny wpływ na inne języki, a jednocześnie, będąc z nimi w stałym kontakcie czerpał z nich wiele zapożyczeń leksykalnych i gramatycznych. Wpływ na to miał rozwój handlu z takimi krajami jak Polska, Szwecja, Niemcy, Litwa czy Estonia. Wiele zapożyczeń w języku łotewskim pochodzi z języka niemieckiego, co było skutkiem wieloletnich rządów niemieckich władz na ziemiach Łotwy. W ówczesnych czasach to właśnie niemieccy kapłani wydali pierwszą książkę w języku łotewskim, dając tym samym początek łotewskiemu piśmiennictwu.

Do XIX wieku językiem powszechnie uznawanym i stosowanym na Łotwie był niemiecki. Język łotewski uważany był przez arystokratów za język wsi. Dopiero końcówka XIX wieku przyniosła wielkie odrodzenie języka łotewskiego, kiedy to zaczęto wydawać pierwsze książki, czasopisma, a także lokalne gazety w tym języku.

Rosnące obecnie zainteresowanie językiem łotewskim i łotewską kulturą pociąga za sobą konieczność tłumaczenia tekstów napisanych po łotewsku na inne języki. Dodatkowym powodem zwiększonego zapotrzebowania na tłumaczenia z języka łotewskiego i na język łotewski było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.

Obecnie językiem łotewskim włada około 2 milionów obywateli Łotwy oraz emigrantów przebywających z terenów Rosji, USA, Szwecji czy Estonii. Sprawia to, że język ten jest wciąż mało znany, jednak w ostatnim czasie można zaobserwować rosnąc zapotrzebowanie na tłumaczenia polsko-łotewskie.

Podejmując się przekładu z łotewskiego na polski należy doskonale władać językiem łotewskim, jak również polskim, zarówno w piśmie, jak i w mowie. Oczywiście nie można zapomnieć o znajomości gramatyki obu języków, a także znajomości znaczących różnic w zakresie leksyki. Istotna jest również dobra znajomość fonetyczna języka łotewskiego, co ma istotne znaczenie w przypadku tłumaczenia ustnego.

Przy wyborze tłumacza, warto upewnić się, czy dana osoba posiada odpowiednie kwalifikacje oraz umiejętności. Zawsze najważniejsza jest wiedza i doświadczenie zawodowe, które są sukcesem do dobrego i rzetelnego przekładu w różnych dziedzinach i specjalizacjach.

Nasze biuro spełnia powyższe wymogi, mogąc zaoferować Państwu najwyższą jakość świadczonych usług. Tłumaczenia polsko-łotewskie realizowane są na potrzeby naszych klientów ze szczególnym naciskiem na poprawną terminologię i poprawność językową.

Zajrzyj również do artykułu:

Język litewski a język łotewski

Język litewski a język łotewski

 

Język litewski i łotewski są jedynymi współcześnie używanymi językami bałtyckimi, czyli językami z grupy języków indoeuropejskich, którymi niegdyś posługiwały się plemiona Bałtów. Grupa języków bałtyckich była dawniej znacznie większa i zaliczały się do niej przykładowo również takie języki jak pruski, jaćwiński, kuroński czy język zemgalski. Język litewski jest obecnie uważany za  najbardziej archaiczny ze wszystkich żywych języków indoeuropejskich. Powszechny jest pogląd, że wśród wszystkich języków nowożytnych to właśnie język litewski jest najbliższy językowi protoindoeuropejskiemu. Jest zatem ciekawym polem do badań językoznawców zajmujących się historycznymi aspektami rozwoju języków i samych specjalistów od języka indoeuropejskiego.

Choć słuchając języka litewskiego i łotewskiego może się wydawać, że są to języki bardzo do siebie zbliżone, różnice pomiędzy nimi są dość znaczące.

Język łotewski, w odróżnieniu od języka litewskiego, ze względu na setki lat niemieckiego panowania na terenie Łotwy, znajdował się pod silnym wpływem języków germańskich. Oddziaływały również na niego wpływy ugrofińskie oraz słowiańskie, czego efektem są stosunkowo liczne innowacje gramatyczne i leksykalne nieobecne w języku litewskim. Słownictwo łotewskie wykazuje wiele zapożyczeń z języka niemieckiego, szwedzkiego czy rosyjskiego. Współcześnie – jak w przypadku większości języków – obserwowany jest również rosnący wpływ na niego języka angielskiego.

Na język litewski wpływ wywarły natomiast przede wszystkim języki sąsiadujących narodów słowiańskich, a więc język polski, białoruski i rosyjski, jednak w pierwszej połowie XX w., po odzyskaniu niepodległości przez Litwę, widoczna stała się tendencja do zastępowania slawizmów wyrazami rodzimymi. Różnice leksykalne występujące między językiem litewskim a łotewskim, będące wynikiem pozostawiania ich w przeszłości pod wpływem różnych grup językowych,  sprawiają, że litewski nie jest wzajemnie zrozumiały z językiem łotewskim. Odmienności między nimi są znaczne już w podstawowym słownictwie.

Litewski, jako język dość archaiczny w swojej budowie, posiada pewne cechy wspólne z sanskrytem. Oba te języki są dość archaiczne, stąd zachowało się w nich wiele pokrewnych lub podobnych słów. Podobieństwo między litewskim a sanskrytem nie wynika z pokrewieństwa tych języków, bowiem litewski należy do języków bałtosłowiańskich, a sanskryt do indoaryjskich, lecz wynika z tego, że oba te języki zachowały wiele elementów protoindoeuropejskich. Sanskryt jako języki liturgii, nie zmienił się od czasów jego stworzenia. Podobnie litewski, choć podlegał zmianom na skutek okoliczności historycznych i kulturowych, zmienił się w stosunkowo niewielkim stopniu.

Języki litewski oraz łotewski można studiować  między innymi na filologii bałtyckiej ze specjalnościami lituanistyka i lettonistyka na Wydziale Polonistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski jest  jedną z dwóch uczelni w Polsce prowadzącą dwustopniowe studia w zakresie bałtystyki. Najważniejszą częścią programu na bałtystyce jest intensywna nauka od podstaw języka litewskiego oraz łotewskiego. Oprócz lektoratów językowych, studia obejmują zajęcia z zakresu literatury i historii Litwy i Łotwy, kultury tych krajów, a także zajęcia z zakresu językoznawstwa, teorii przekładu oraz metodyki nauczania języków obcych.

 Czytaj również:

Ciekawostki o języku litewskim

Język rumuński a inne języki romańskie