Światowy Dzień Różnorodności kulturowej dla Dialogu i Rozwoju – World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development

 

Polska do czasu wybuchu II wojny światowej była krajem zróżnicowanym kulturowo. Zamieszkujący w naszym kraju Żydzi, Ukraińcy, Cyganie czy inne narodowości, wzajemnie żyły razem w naszej społeczności, każdy hołdując swojej kulturze i przekazując ważne wartości kolejnym pokoleniom. Mieszkańcy wzajemnie dażyli się szacunkiem, niejednokrotnie dzielili się pomocą a ich dzieci wzajemnie dorastały.

Późniejszy obraz zdarzeń doprowadził do całkowitego rozpadu kultur, zniszczenia ich symboliki, a także puszczenia w niepamięć wszelkich zwyczajów, wierzeń i co ważniejsze języka.

W dzisiejszych czasach różnorodność kulturowa jest wytykana palcami, niejednorodność kultur tradycji i zwyczajów bywa przyczyną aktów nietolerancji, rasistowskich wypowiedzi czy nawet aktów przemocy, Niestety problem ten narasta i coraz częściej docierają do nas informacje o wybuchach agresji wobec cudzoziemców. W dobie globalizacji problem konfliktów międzykulturowych staje się coraz bardziej nabrzmiały.

Powszechna Deklaracja UNESCO o Różnorodności Kulturowej z listopada 2001 roku podkreśla fakt pamiętania o podstawowych wartościach praw człowieka, przypomina nam, że godność człowieka to również poszanowanie kultury, sprawiedliwość, wolność oraz pokój. Nawołuje także do wzajemnej pomocy i troski o dobra kultury materialnej i niematerialnej.

Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ zgodnie z rezolucją 57/249 z 22 grudnia 2002, której głównym założeniem była Powszechna Deklaracja Różnorodności Kulturowej uchwalonej na 31 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w dniu 2 listopada 2001 roku.

Corocznie 21 maja święto to jest celebrowane w większości krajach. Stanowi to doskonałą okazję do podkreślenia konieczności szczególnej ochrony najbardziej podatnej na zniszczenie kultury rozwijających się krajów, w których istotne znaczenie ma kształtowanie właściwej polityki kulturalnej i wypracowanie mechanizmów ochrony kultur lokalnych i ochrona najważniejszego elementu, jakim jest język danego kraju. Niezwykle ważna jest w tym kontekście odpowiednia polityka kraju, uwzględniająca wkład wiedzy tradycyjnej, nie tylko w odniesieniu do ochrony zasobów kultury, ale także ochrony środowiska i zarządzania bogactwami naturalnymi, gdzie potrzebna jest synergia pomiędzy współczesną nauką a wiedzą tradycyjną.

Dniu Różnorodności Kulturowej przyświeca głównie idea edukacyjna. Organizatorzy nie urządzają hucznych obchodów na ulicach miast, jedyną formą edukacji są prelekcje czy pokazy filmów dla szerszej publiczności, wszystko po to, by zwrócić uwagę na narastający problem, jakim jest brak tolerancji.

Czytaj także:

Dokumentacja języków

Ciekawostki o językach, o których mogliście nie wiedzie

Stypendium im. Albrechta Lemppa 2017

Do końca marca 2017 roku można przesyłać zgłoszenia do Stypendium im. Albrechta Lemppa, przeznaczonego dla niemieckich tłumaczy literatury polskiej oraz polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej. Celem przyznawania stypendiów jest doskonalenie sztuki przekładu i pisania w duchu standardów literackich i translatorskich bliskich Albrechtowi Lemppowi, jak również upamiętnienie jego wkładu do polsko-niemieckiej wymiany literackiej.

Uzyskanie stypendium wiąże się z możliwością spędzenia każdego roku dwóch jednomiesięcznych pobytów w kraju sąsiada:

– jednego miesiąca w domu gościnnym Literarisches Colloquium Berlin dla polskiego pisarza lub tłumacza;

– jednego miesiąca w Krakowie, w pokojach Tłumaczy Instytutu Książki, dla niemieckiego pisarza lub tłumacza.

Fundatorzy stypendium pokrywają koszty podróży, zakwaterowania oraz udzielenia dodatkowego stypendium w wysokości 1200 Euro.

Zgłoszenia można nadsyłać drogą elektroniczną. Powinny być one sporządzone w języku polskim lub niemieckim i zawierać opis dotychczasowych osiągnięć zawodowych oraz plan pracy.

Wyboru stypendystów dokona specjalne jury, o czym poinformuje do połowy maja bieżącego roku. Dokładne terminy przyjazdu wybrani stypendyści ustalą bezpośrednio z fundatorami.

Więcej informacji na temat stypendium dla tłumaczy i pisarzy można znaleźć na stronie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Kontakt

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Książki i Literarisches Colloquium Berlin
ul. Zielna 37
Warszawa
tel. 22 338 62 65
joanna.czudec@sdpz.org
fwpn.org.pl

Źródło: fwpn.org.pl